Doplňující programy a projekty

Vzdělávací obsah CMŠ Ovečka v Olomouci je doplněn různými programy a projekty, které rozvíjejí u dětí určité specifické dovednosti s návazností na hlavní vzdělávací nabídku. Na tvorbě projektů a programů se podílejí především pedagogové, ale využíváme i programy, které navazují na náš ŠVP PV, které nabízejí i jiné organizace.

 

Růžencová slavnostProjekty a programy s křesťanským zaměřením

CMŠ Ovečka v Olomouci vede děti ke křesťanské výchově. Mnohé projekty a programy jsou zaměřeny a směřovány ke křesťanským hodnotám. Pedagogové při své činnosti využívají prvky celistvé na smysl zaměřené náboženské pedagogiky Fr. Ketta, prvky alternativního pedagogického směru pedagogiky M. Montessori, podle Chiary Lubichové využívají  pozitivní pedagogiku - kostku lásky a aplikujeme katecheze "Dobrého Pastýře". Na katecheze využíváme poznatky od našich katechetů řádových sester a kněží. Pravidelně navštěvujeme naše pastýře otce arcibiskupa Jana a otce biskupy. Úzce spolupracujeme s otcem biskupem Josefem Nuzíkem a otcem biskupem Antonínem Baslerem. Nabízíme aktivity pro děti a jejich rodiče, které slouží ke společnému prožívání pravidelné mše svaté a křesťanských svátků. Pořádáme tématické setkávání církevních mateřských škol zřizovaných Arcibiskupstvím olomouckým.

 

pastelka Projekty a programy zaměřené na vstup do školy

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání jsou individuálně vzdělávány prostřednictvím MDS (Metody dobrého startu), podle programu MAXÍK, při práci ve třídách pracují s Šimonovými pracovními listy, Kafomet, Kafometík, Raabe. Po domluvě s partnerskou  Základní školou sv. Voršily v Olomouci děti absolvují setkávání přímo ve škole. Spolupracujeme s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Olomouci.

 

 

                                

kniha
      Projekty a programy zaměřené na kulturní vzdělávání a estetické cítění

Zapojili jsme se do projektu   CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí  zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

 Navštěvujeme programy pořádané Městskou knihovnou v Olomouci. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v Divadle hudby, v kině Metropol navštěvujeme dětské pohádky a filmy pro děti. knihaDo prostor naší CMŠ Ovečka v Olomouci si zveme Loutkové divadlo, programy zaměřené na Muzikoterapii a Aromaterapii. Návštěvou farm v okolí a povídáním, programem Psí spřežení se dotýkáme ve výchovně vzdělávacím procesu i Zooterapie.

                           

mrkev
       Projekty a programy zaměřené na ekologii

Naše CMŠ Ovečka v Olomouci je zapojena do projektu Mrkvička, který je určen mateřským školám na území České republiky. Organizuje ho sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.  Jeho cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace s odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.

V rámci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se snažíme dětem nabídnout co nejširší škálu prožitků a podnětů, které příroda poskytuje. V této souvislosti využíváme naši školní zahradu a Botanickou zahradu, Skleníky Flory Olomouc. Děti vedeme přirozeným způsobem k třídění odpadů ve třídách. V rámci školky jsme zapojeni do programu "Volá Tapír třiďte papír." V průběhu roku se zaměřujeme prostřednictvím různých aktivit na rozvoj ekologického cítění u dětí např.  Den darů přírody, Barevný týden s ovocem a zeleninou a Den Země.

                    Projekty a programy zaměřené na zdravý životní styl

Využíváme projektů určených MŠ, které podporují výchovu ke zdraví například projekt Medvídkova nemocnice nebo Dentalalarm - zaměřený na výuku dětí ke správné péči o dutinu ústní. Do ročního plánu zařazujeme také programy zaměřené na bezpečnost dětí.

 

              Projekty a programy zaměřené na rozvoj výtvarných dovedností

Děti se zapojují do výtvarného tvoření z keramické hlíny, které probíhá při individuální práci v rámci jednotlivých tříd. Výrobky vypalujeme v keramické peci.