Devatero pro spolupráci s rodiči

  1. Respektujeme úlohu rodičů

Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich dítěte. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.

  1. Zachováváme důvěrnost

Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte
do CMŠ Ovečka v Olomouci. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k zajištění vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze pedagogické pracovnice. Při potřebě poskytnout informace jiným osobám, seznámíme rodiče s tímto faktem a žádáme jejich souhlas.

  1. Mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme

Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ zjišťujeme, jakou představu
o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.

  1. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení

Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. Jsme tvořiví,
aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.

  1. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama

Našim cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou formu spolupráce rodina zvolí už závisí na ní samotné.

  1. Nabízíme zapojeni celé rodiny

Ke spolupráci vyzýváme nejen rodiče dětí, ale i další členy rodiny a její přátelé.

  1. Poskytujeme rodinám zpětnou vazbu

Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.

  1. Spolupracujeme s dalšími partnery školy

Vytváříme takové podmínky pro spolupráci, které jsou pro rozvoj školy přínosné, doplňují naše zaměření.

  1. Víme, že všechno nejde hned

Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.