Cíle našeho úsilí

V CMŠ Ovečka v Olomouci vedeme děti k ohleduplnosti vůči ostatním a samozřejmě ke vzájemné pomoci.  Snažíme se dětem předávat křesťanské hodnoty, učíme se toleranci vůči druhým, mít rádi druhé, i když jsou odlišní nebo se zdravotním postižením. Vedeme děti k tomu, aby uměly samostatně řešit vzniklé problémy. Ke křesťanským hodnotám tak vedeme děti přirozeně a nenásilně.

DSC00170
Smyslem Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci je, aby se dítě v raném věku, kdy se utvářejí základy jeho osobnosti vyvíjelo harmonicky v souladu s křesťanskými hodnotami, které společně sdílíme a mezi něž patří: víra v Boha, láska, pomoc, pokora, čestnost, úcta, darování, pravda, dobro, krása .... Pro naplnění této ideje se snažíme vytvořit:

 • citlivé prostředí, které je co nejvíce blízké rodinnému prostředí
 • přístup k dítěti založený na jeho bezvýhradném přijetí
 • samozřejmost duchovního rozměru člověka
 • uvádění dětí do života víry
 • vzájemnou spolupráci a důvěru mezi rodiči, dětmi a Církevní mateřskou školou Ovečka v Olomouci
 • věkově smíšené skupiny

Naše cíle směřují k:

 • harmonickému rozvoji dětí, k jejich dovednostem a schopnostem                                                            třída sluníčka
 • vytváření bezpečného a vstřícného prostředí pro děti, ve kterém se budou v radosti a pohodě učit samostatnosti, zdravému sebevědomí, sebeúctě, spolupráci
 • rozvoji schopností empatie a utváření přátelství
 • odstraňování povyšování jedněch nad druhými,
 • k rozlišování  chování  - obrana a útok, probouzet v dětech snahu být dobrý
 • učení se společenskému chování, umět na chvíli odložit své přání, unést těžší situaci
 • dodržování pravidel, dokončit činnost
 • tvůrčímu přístupu k životu
 • učení se úctě ke všemu stvořenému a být vděčný, vnímat srdcem

Prioritou CMŠ Ovečka  v Olomouci je vytvořit bezpečné, klidné prostředí, které je založeno na pěstování dobrých vztahů, důvěře a toleranci.

Děti jsou vedeny k dodržování předem daných pravidel ve skupině.