Rituály na každý den

Ráno se scházíme za doprovodu písně a vytváříme společný kruh. Komunitní kruh tvoří naši soudružnost sjednocení a spojení ve větší celek. Schází se celá třída a v případě společných katechezí i celá školka v jedné třídě.

   Začínáme tím, že se děti navzájem uvítají, následuje individuální podání svěcené vody z kropenky a křížkem na čelo případně ranním pozdravem, který si posíláme v podobě pohlazení kamaráda, podáváním kamínku, společným stiskem ruky nebo vytváříme jednotnou síť z provázku, kterého se všechny děti drží. Vzájemné dotyky působí velmi pozitivně na psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi.

Při vzájemném sdílení je vhodné pravidlo

"KDYŽ JEDEN MLUVÍ, OSTATNÍ NASLOUCHAJÍ".

 Uplatňování tohoto pravidla je zviditelněno tím, že hovořící dítě má v ruce nějaký předmět (kamínek, míček, plyšovou hračku), který jim pomůže překonat počáteční nejistotu při mluvení. Ostatní vědí, že teď mluví kamarád, a oni naslouchají. Každé dítě má příležitost mluvit a nebo tuto příležitost odmítnout. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu (rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi). Přijetí ostatními dětmi napomáhá vhodnému sebepřijetí a rozvoji sebeúcty. Tím vším děti poznávají sami sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi.

Následuje modlitba Otčenáš, Zdrávas Maria nebo Anděle Boží s ukazováním pro snadnější zapamatování dětí.

Po katechezi slavností a svátků následují vzdělávací témata vycházející ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dětí. Vše prokládáme básněmi a písněmi doprovázené pohybem.

Ranní kruh ukončujeme zdravotními cviky a písní.

Na konci měsíce slavíme našeho světce, každé roční období se rozloučíme oslavou, dnem plných her a dětmi připravenými dobrotami. Nezapomínáme na narozeninové oslavy a dny našeho křtu a oslavence obdarujeme dárečkem z kouzelného kufříku.

Naše pravidla 

Děti se učí tomu, v čem žijí.

https://www.email.cz/download/i/M7kVzJVw4AGky-Q9dvlZ80Is8O5jPB6IhW5D_Y28HA_RbANgz85XQCl8M0a1iL9ScJRLXo4/

Žije-li dítě v prostředí tolerance – naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování – naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály – naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti – naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí – naučí se věřit si.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti – naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí přátelství – naučí se být rádo na světě.

 

 1. Dodržujeme základní společenské normy chování: umíme poprosit, poděkovat, pozdravit, požádat o pomoc, jsme ohleduplní k druhým, umíme druhému pomoci, neubližujeme si, neřešíme spor násilím, půjčujeme si hračky, respektujeme druhého, vyslechneme si jeho názor, dodržujeme pravidla třídy.

2. Rozvíjíme komunikativní dovednosti: umíme vyjádřit souhlas, nesouhlas, vyprávíme zážitky a příběhy, dokážeme se domluvit, nelžeme, neposmíváme se druhému, neponižujeme druhého, umíme vyřídit vzkaz, čteme pohádky, dramatizujeme, cvičíme mluvidla, rytmizujeme, zpíváme, oslavujeme narozeniny, den křtu a našich světců.

 3. Osvojujeme si věku přiměřené praktické dovednosti: udržujeme pořádek ve třídě, uklízíme po sobě hračky, zvládneme osobní hygienu, jíme příborem, prostíráme si a obsluhujeme se při jídle, postaráme se o sebe a své věci, umíme se oblékat, svlékat, obouvat, zavazovat tkaničky, orientujeme se ve třídě, v budově naší CMŠ Ovečka v Olomouci.

 4. Dodržujeme určitá pravidla, která chrání naše zdraví: bezpečně zacházíme s grafickým a výtvarným materiálem, s předměty denní potřeby, s nástroji, s náčiním, dodržujeme bezpečnost při přecházení vozovky, neházíme po sobě předměty, nekřičíme, dodržujeme hlasovou hygienu, větráme, zdravě se stravujeme, podporujeme důvěru dítěte ve vlastní síly a schopnosti, posilujeme jeho sebevědomí, vytváříme vstřícné, radostné prostředí, pocit bezpečí, uspokojujeme potřeby dětí, umožňujeme dětem dosáhnout úspěchu, čistíme si zuby.

 5. Rozvíjíme fyzickou a psychickou zdatnost: chodíme na výlety a vycházky do okolí, překonáváme přírodní překážky, cvičíme s nářadím a náčiním, absolvujeme plavecký výcvik, hrajeme pohybové, psychomotorické hry, hry s pravidly, míčové hry, denní režim vyhovuje fyziologickým potřebám a zásadám zdravého životního stylu, střídáme spontánní a pohybové aktivity, respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby dětí, odpočinek, látkovou výměnu, osobní tempo, tepelnou pohodu, relaxujeme, rozvíjíme pohybové dovednosti v oblasti jemné motoriky, správní držení tužky, grafická cvičení.

 6. Rozvíjíme estetické cítění, hudební vyjádření a tvořivost dětí: hrajeme na hudební nástroj, chodíme na divadelní představení, do kina, na výstavy, zdobíme naší třídu, prostory mateřské školy a nástěnku v kostela sv. Michala.

 7. Rozvíjíme pocity sounáležitosti s živou a neživou přírodou: třídíme odpady, pracujeme na zahradě, využíváme ekologické mycí prostředky.