Záměry vzdělávacího úsilí

 • rozvíjet vnímavost, základní kvalitu vztahů směrem k pozornému a láskyplnému setkávání s okolním světem
 • vychovávat všestranně pro život a dobré zařazení do společnosti
 • vytvářet bezpečné a vstřícné prostředí, ve kterém se budou v radosti a pohodě učit samostatnosti, zdravému sebevědomí, spolupráci a vcítění
 • vytvářet radostnou atmosféru, rozvíjet v dětech realistický a tvůrčí postoj k životu
 • podporovat celistvý rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na rozvíjení vztahů k sobě samému, ke světu a k druhým lidem přiměřeně k věku dětí
 • doprovázet dítě na jeho cestě uskutečňování vlastního lidství jako jedinečné hodnoty
 • dávat prostor soužití v různosti, užívat různost včetně konfliktů k přirozené motivaci k učení
 • navazovat na rodinnou výchovu, podporovat rozvoj křesťanských hodnot, úzkou spolupráci s rodiči
 • se všeobecným rozvojem zároveň rozvíjet a prohlubovat náboženský rozměr osobnosti dítěte
 • učit děti postupnému zvládání sebeobsluhy, rozvoji tvořivosti a fantazie, k poznávání světa, umět si vážit života, zdraví a učit se pomáhat slabším, starým a nemocným lidem
 • poznávat svět kolem nás, zkoumat přírodu všemi smysly, učit se zodpovědnosti ve vztahu k prostředí, které nás obklopuje.

 

Formy vzdělávání:                              stroma

 • Volná hra
 • Práce ve skupinkách 
 • Individuální vzdělávání
 • Práce v centrech aktivit
 • Projekty 
 • Vzdělávací chvilky 
 • Vycházky 
 • Tématické vycházky 
 • Pobyty venku 
 • Výlety 
 • Divadelní  a kulturní představení

 

 

      Uplatňujeme týmovou spolupráci. Spolupracujeme se zřizovatelem, s Církevní základní školou sv. Voršily v Olomouci,  s Církevním gymnáziem Německého řádu, s farností Sv. Michala v Olomouci  a pomocným olomouckým biskupem Mons. Josefem Nuzíkem. 
Školní zralost, odklady školní docházky a výchovné obtíže řešíme s poradnami či odborníky. Umožňujeme praxi studentům Univerzity Palackého v Olomouci a studentům Středních pedagogických škol. Zaměřujeme se na pomoc a podporu při vývoji a výchově dítěte, při plném akceptování všech jeho specifik, s využitím odborné konzultace a metodické pomoci PPP, SPC, logopeda. Kromě jednotlivých individuálních plánů, které vychází z potřeb dětí, je kladen důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení, speciální cvičení rozvíjející dítě v problematických oblastech dle jeho individuálních možností a pokroků, velká pozornost je věnována rozvoji všech smyslů. Připravujeme dítěte na vstup do školního zařízení formou individuální a skupinové výuky, při které využíváme speciální pomůcky.  Pro nás nezanedbatelná a pro rozvoj dítěte důležitá je také úzká spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra!