„Maxík“ maximální připravenost na školu

Akreditováno MŠMT ČR – č.j. MŠMT 16749/2012-25-302       

dne 23.11. - 24.11.2018 kurz absolvovala:  Mgr.et Bc. Ilona Hamplová, Ph.D., Mgr. et Bc. Gabriela Moravcová, Klára Doleželová

Stimulační program pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. 

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb. 

V programu je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým-rodičem-trenérem, zpětná vazba-jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů. 

Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte - čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga,... Uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a zapomínání dítěte.

Během 15 lekcí se společně s dětmi budete věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:

I. Nácvik nových pohybových stereotypů – stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího náčiní – fix, pastelka, tužka, pero

II. Rozvoj komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči - správné výslovnosti a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak…má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního rozhovoru).

III. Rozvoj dílčí funkcí v těchto oblastech:

Oblast zraková:
1. zrakové rozlišování
2. zraková paměť
3. vizuomotorika - proces příjmu, zpracování, uložení a znovu vybavení
informací s možností jejich využití v procesu učení

Oblast sluchová:
1. rozvoj sluchového vnímání
2. sluchové rozlišování
3. sluchová paměť
4. audiomotorika - příjem informací sluchovou cestou a jejich zpracování
do kreslené, psané nebo verbální podoby

Oblast prostorové orientace:
Jedná se o obecnou orientaci v okolí – v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje.
Dále v orientaci na vlastním těle, v opozici (např. v zrcadle), na ploše, kterou se učí systematicky využívat v práci s knihou a sešitem.

Oblast intermodality:

Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového vnímání.
Děti s tímto oslabením mají mimo jiné problémy s vytvářením spojení mezi zrakovými sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebují názorné vedení v činnostech, podrobný návod na opakující se běžné denní činnosti. Dítě je nesamostatné, je schopno pracovat pouze s oporou a s vedením.
Ve školní praxi to znamená, že je pro něj obtížné spojit mezi sebou různé oblasti vnímání (pochopit souvislost mezi různými grafickými podobami souhlásky „d“, tedy D, d a obě psací podoby tohoto písmena). Souvisí tedy se schopností naučit se číst a psát.Děti nechápou ani smysl, ani obsah školních zadání a úloh, např. slovních úloh v matematice a často se vyjadřují hlavně pomocí ukazovacích zájmen.

Oblast seriality:
V předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činností za sebou – např. při oblékání, denní hygieně…
Potíže ve škole se projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním písmen, číslic či znamének/diakritických nebo u početních operací/.
Výrazně zasahuje do chování dítěte – s obtížemi zvládá základní pravidla chování,– správný úchop psacího náčiní, správné sezení, vytváří si svoje vlastní, často nelogické a společensky nepřijatelné postupy.

IV. Grafomotorické dovednosti - kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní.

V. Koncentrace pozornosti - je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné myšlenky nebo zájmu k druhému.

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.